0Item(s)

U heeft geen producten in uw lijst.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene gebruiksvoorwaarden, verkoopsvoorwaarden - Beta Utensili S.p.A.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De diensten die beschikbaar zijn op onze website (www.beta-tools.com) zijn onderworpen aan de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden ("Overeenkomst"). Beta Utensili S.p.A. ("Beta") kan de bovenstaande voorwaarden te allen tijde wijzigen en aanvullen.

Onderwerp van overeenkomst

Door de website www.beta-tools.com ("Website" of "Beta") te openen en te gebruiken, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. U verklaart en garandeert hierbij dat u het wettelijke recht en de mogelijkheid bezit om de Website te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van de Website.

Beperking van aansprakelijkheid Algemene informatie

Uw toegang tot, en gebruik van, software en ander materiaal op, of via, deze Website is uitsluitend op uw eigen risico. Wij streven ernaar dat de beschikbaarheid van deze Website ononderbroken zal zijn en dat transmissies foutloos zullen zijn. Beta behoudt zich echter het recht voor om de service die wij op de Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Ook kan uw toegang tot de Website van tijd tot tijd worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten mogelijk te maken. Wij zullen trachten de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze Website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op welk tijdstip of in welke periode dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, zal Beta niet aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, indirecte, incidentele, gevolgschade (inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten of winst) die voortvloeit uit het volgende:
(I) toegang tot of gebruik van de Website, of vertraging of onvermogen om de Website te gebruiken, of enige andere informatie op de Website; of,
(II) de beschikbaarheid en bruikbaarheid van producten en diensten waarvoor geadverteerd wordt of die te koop worden aangeboden via de Website.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, stemt u ermee in Beta te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten (inclusief juridische kosten) en schade die voortvloeit uit vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website.

Links naar websites en video's van derden
De Website kan links en verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden worden onderhouden. Beta beheert of controleert in geen enkel opzicht de informatie, producten of diensten op dergelijke sites van derden. Links en verwijzingen naar sites van derden zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en vormen geen officiële goedkeuring door Beta. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van links en verwijzingen van derden.

Beperkingen op het gebruik

U stemt ermee in de website uitsluitend te gebruiken om gebruik te maken van de diensten die door Beta worden aangeboden. U stemt ermee in de Website niet te misbruiken. "Misbruik" omvat, zonder beperking, het gebruik van de Website om:
- te belasteren, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen, te misbruiken of anderszins de rechten van anderen te schenden, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving;
- de werking van de computers en software van anderen op enigerlei wijze te schaden of te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het uploaden, downloaden of verzenden van corrupte bestanden of computervirussen;
- de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of privacyrechten te schenden, inclusief, zonder beperking, door het uploaden, downloaden of verzenden van materiaal of software;
- de oorsprong van of de rechten op een bestand dat u uploadt of downloadt weg te laten of verkeerd voor te stellen, inclusief, zonder beperking, door het weglaten van eigendomstitel, identificatie van de auteur, kennisgevingen van patent, auteursrecht of handelsmerk;
- handelsgeheimen of ander vertrouwelijk of beschermd eigendomsmateriaal of -informatie te verzenden, te plaatsen of anderszins openbaar te maken;
- bestanden te downloaden of te uploaden die onwettig zijn om via de Website te verspreiden;
- informatie of software die via de Website is verkregen te verzenden, of werken die van de Website zijn afgeleid te kopiëren, te maken, weer te geven, te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, na te maken, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen;
- de infrastructuur van de Website overbelasten;
- een wachtwoord of persoonlijk identificatienummer tijdens het inloggen op de Website valselijk te gebruiken, of iemands identiteit of bevoegdheid om namens een andere persoon te handelen valselijk voor te stellen;
- de Gebruiksvoorwaarden van de Website op enige andere wijze te schenden.

Informatie over auteursrecht en handelsmerken

Alle inhoud van de website: Copyright © Beta Utensili S.p.A.. Alle rechten voorbehouden.
Deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in de informatie, software, producten of diensten die u van de website hebt verkregen niet te wijzigen, kopiëren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Algemene verkoopvoorwaarden

De volgende verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen Beta, gevestigd te via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - Italië, fiscaal nummer en BTW-nummer: 09321470966, en elke persoon die online aankopen doet op de internetsite www.beta-tools.com ("KLANT"). Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de Website zijn geplaatst.

Door de Website te openen en een aankoop te doen, erkent elke KLANT dat de KLANT de Verkoopvoorwaarden van Beta heeft gelezen en begrepen, en ermee instemt onvoorwaardelijk hieraan gebonden te zijn. Wij raden onze Klanten aan de Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Website te gebruiken en een aankoop te doen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, gelieve dan niet te winkelen op de website www.beta-tools.com.

Onderwerp van de overeenkomst

Onder deze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden verkoopt Beta, en de KLANT koopt, op afstand, die roerende lichamelijke zaken en diensten zoals aangegeven en te koop aangeboden op de Website www.beta-tools.com. De overeenkomst wordt uitsluitend gesloten via het Internet, namelijk door de toegang van de KLANT tot het adres www.beta-tools.com en de uitvoering van een bestelling volgens de procedure zoals voorzien door de Website.

De KLANT dient kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden alvorens een aankooporder te bevestigen.

Uitvoering en levering van de overeenkomst

De verkoopovereenkomst wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd en geleverd met een e-mail van Beta aan de KLANT waarin de bestelling wordt bevestigd. De e-mail bevat de gegevens van de KLANT en het bestelnummer, de prijs van de gekochte goederen, de verzendkosten (indien van toepassing), de belastingen (indien van toepassing) en het afleveradres.

De KLANT dient de daarin opgenomen persoonsgegevens op juistheid te controleren en Beta onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele correcties.

Beta besteedt veel zorg aan het zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en tonen van de artikelen die op de Website worden verkocht. Desondanks kunnen zich enkele fouten, onnauwkeurigheden of kleine verschillen voordoen tussen de op de Website afgebeelde producten en de werkelijke producten. Bovendien zijn de foto's van de producten die op www.beta-tools.com worden getoond niet contractueel bindend, omdat ze alleen bedoeld zijn om representatief te zijn.

Wijze van betaling en terugbetaling

Elke betaling door de KLANT kan alleen worden uitgevoerd door middel van een van de methoden vermeld op de Website www.beta-tools.com - dat wil zeggen, met een creditcard en PayPal. Alle communicatie met betrekking tot betalingen en de relevante gegevens die door de KLANT worden verstrekt, vinden plaats op speciale lijnen die worden beschermd door encryptiesystemen. De veiligheid van de betaling per creditcard wordt gegarandeerd door certificering op een extern platform dat wordt beheerd door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (Luxemburg), afhankelijk van de door de klant gekozen methode.

Beta zal de creditcardgegevens van de klanten die online aankopen doen op de Website niet opslaan op haar computersystemen.

Eventuele terugbetalingen aan de KLANT zullen door Beta worden gedaan met behulp van dezelfde betaalmethode die door de KLANT bij de aankoop is gekozen.

Beeldbeleid en auteursrecht voor aangepaste artikelen

De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de informatie en al het materiaal dat door de klant wordt opgestuurd om de bestelde goederen te laten aanpassen, blijven de uitsluitende eigendom van de klant.

Overname van verantwoordelijkheid

Beta is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat door derden wordt ingezonden voor de vervaardiging van producten op maat, ongeacht of het gaat om teksten, afbeeldingen of grafische werken, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de vervaardiging, de verhandeling of de publicatie van voornoemde artikelen op maat.

Het gebruik van de dienst van Beta voor het drukken van artikelen op maat impliceert de aanvaarding van de volgende aanvaarding van verantwoordelijkheid door de KLANT:
De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de creatie van op maat gemaakte items besteld door de KLANT en gemaakt door Beta en eventuele leveranciers van diensten in opdracht van de KLANT. De KLANT zal Beta vrijwaren van, en schadeloos stellen tegen, elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de productie en marketing van de door de KLANT gecreëerde of bestelde items.
In het bijzonder is de KLANT volledig verantwoordelijk - tegenover Beta en derden - in geval van vervaardiging en marketing van artikelen die materiaal bevatten dat beschermd is door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, obsceen, lasterlijk of beledigend voor de openbare zeden is, en in het algemeen derden kan beledigen of schaden.
Beta behoudt zich het recht voor het door de klant ingezonden materiaal te beoordelen en te selecteren voor de vervaardiging van producten op maat en geen bestellingen te verwerken waarvan de drukinhoud geacht wordt niet in overeenstemming te zijn met het interne beleid of de regels inzake auteursrecht, illegaal of aanstootgevend te zijn.

Recht om foto's en andere handelsmerken te gebruiken

Bij het verzenden van een bestelling, is de KLANT zich ervan bewust en aanvaardt dat de KLANT:
- heeft Beta Utensili S.p.A. verzocht de Beta-cabine aan te passen door magnetische stickers te drukken en te leveren die op de fronten van de laden moeten worden aangebracht;
- heeft Beta Utensili S.p.A. verzocht om - voor bovengenoemd maatwerk - de persoonlijk geüploade foto te gebruiken, waarop de merknaam "BETA" zal worden aangebracht om de herkomst van de cabine te identificeren;
- houder is van en vrijelijk gebruik kan maken van alle beeldrechten (inclusief alle rechten op gebruik, reproductie en exploitatie voor commerciële en/of reclamedoeleinden) met betrekking tot de personen en producten die op de geüploade foto staan afgebeeld, met een uitdrukkelijke garantie- en vrijwaringsverplichting ten gunste van Beta Utensili S.p.A. in geval van geschillen, claims en/of acties van derden in welke hoedanigheid dan ook;
- houder is van en vrijelijk gebruik kan maken van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van alle rechten op gebruik, reproductie en exploitatie voor commerciële en/of reclamedoeleinden) met betrekking tot bovengenoemde foto, met een uitdrukkelijke garantie- en vrijwaringsverplichting ten gunste van Beta Utensili S.p.A. in geval van geschillen, claims en/of acties van derden in welke hoedanigheid dan ook;
- heeft het volledige en onvoorwaardelijke recht om Beta Utensili S.p.A. opdracht te geven de magneetstickers te maken met gebruikmaking van de geüploade foto, waarbij wordt gepreciseerd dat de genoemde rechten elke wijziging en/of aanpassing van de foto omvatten, door toevoeging van teksten, tekeningen en/of logo's (met inbegrip van de merknaam "Beta"), met als enige beperking dat de foto niet mag worden gebruikt op een manier die beledigend en/of schadelijk is voor de waardigheid en/of reputatie van de gefotografeerde perso(o)n(en);
- stemt - zowel voor zichzelf als (krachtens en in overeenstemming met artikel 1381 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek) voor de op de foto afgebeelde natuurlijke persoon of personen - in met het voorgaande - bijvoorbeeld krachtens Verordening (EU) 679/2016.

Leveringstermijn en -methode

De producten zullen via een koerierdienst worden geleverd op het adres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven. De bestellingen worden binnen 7 tot 10 werkdagen verzonden. De gemiddelde levertijden kunnen variëren afhankelijk van het moment waarop het/de product(en) door de koerier wordt/worden overgenomen. De koerier zal niet zorgen voor de levering op de verdieping.

Prijzen

Alle verkoopprijzen van de producten/diensten die op de website www.beta-tools.com kunnen worden gekocht, zijn doorgaans uitgedrukt in euro, en de belastingen en eventuele andere kosten zijn duidelijk in de totaalprijzen vermeld. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, maar worden vermeld en berekend bij de voltooiing van het aankoopproces, vóór de betaling wordt verricht.

De KLANT stemt ermee in dat Beta de prijzen op elk moment kan wijzigen. De goederen zullen echter worden verkocht op basis van de prijzen die worden vermeld op de Website bij het aanmaken van de bestelling en die worden vermeld in de bevestigingsmail die door Beta naar de KLANT wordt gestuurd.

In het geval van een computer-, handmatige, technische of enige andere fout die kan leiden tot een substantiële wijziging - niet voorzien door Beta - in de verkoopprijs, waardoor deze exorbitant of duidelijk belachelijk wordt, zal de bestelling als ongeldig en geannuleerd worden beschouwd, en het door de KLANT betaalde bedrag zal worden terugbetaald binnen 14 dagen na de datum van annulering.

Ontvangstbewijs en factuur

Beta zal een ontvangstbewijs of een factuur afgeven, overeenkomstig de toepasselijke Italiaanse wetgeving.

Recht van terugtrekking

De KLANT kan zonder boete afzien van de aankoop binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten. Beta behoudt zich het recht voor om boetes op te leggen voor aankopen die zijn afgeleid van de service voor productaanpassing, als de aanpassing en het afdrukken van afbeeldingen of andere creaties die eigendom zijn van de KLANT door de KLANT worden gevraagd.

De goederen moeten intact worden teruggestuurd, in hun originele verpakking, compleet in al hun onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires). Onverminderd het recht om de naleving van het voorgaande te controleren, zal Beta het bedrag van de producten die worden teruggenomen binnen een maximum van 14 dagen terugbetalen.

Elke KLANT die van plan is het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de klantenservice hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte, door een expliciete verklaring te sturen met daarin het besluit om de overeenkomst te herroepen of, als alternatief, door het standaardformulier voor herroeping te sturen, volgens bijlage I, deel B, van het Italiaanse Wetsdecreet 21/2014 (niet verplicht), waarvan de tekst hieronder is weergegeven:

Standaardformulier voor herroeping overeenkomstig artikel 49, lid 1, letter h) (gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Beta Utensili S.p.A. , gevestigd te via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - Italië, fiscaal nummer en BTW-nummer: 09321470966

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) afzien van de koopovereenkomst betreffende de volgende goederen/diensten (*)
- Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
- Naam (namen) van consument(en)
- Adres(sen) van consument(en)
- Handtekening(en) van consument(en) (alleen wanneer dit formulier in papieren versie wordt toegezonden)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Garanties

Alle producten zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie, zoals voorzien in de artikelen 128 tot 135 van het Italiaanse Consumenten Wetboek. De wettelijke conformiteitsgarantie - zoals voorzien in de Italiaanse Consumentenwet (artikelen 128 e.v. ) - beschermt de KLANT in geval van gebrekkige producten, die slecht functioneren of niet beantwoorden aan het gebruik dat door de verkoper is aangegeven of waarvoor de goederen in het algemeen zijn bestemd. De KLANT kan zijn of haar rechten doen gelden met betrekking tot de wettelijke garantie van conformiteit door contact op te nemen met Beta. In het geval van een gebrek aan overeenstemming, heeft de KLANT recht op reparatie of vervanging van het defecte product door Beta naar zijn of haar keuze, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, tenzij de gevraagde oplossing objectief gezien onmogelijk of buitensporig duur is in vergelijking met de andere oplossing. Indien vervanging of reparatie niet mogelijk is, heeft de KLANT in ieder geval recht op een prijsvermindering of een terugbetaling in overeenstemming met de waarde van de goederen tegen terugzending van het defecte product aan Beta. De wettelijke garantie loopt gedurende twee jaar vanaf de levering van de goederen (één jaar indien de klant hiervoor een factuur heeft gevraagd) en moet door de KLANT worden ingeroepen binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek.

Hulp na verkoop

In geval van een gebrek aan overeenstemming, zal de KLANT - naar zijn of haar keuze - recht hebben op vervanging van het Product of op een volledige terugbetaling van de voor het Product betaalde prijs en de verzendkosten.

In geval van een gering gebrek aan overeenstemming, zal de KLANT - naar zijn of haar keuze - recht hebben op een billijke vermindering van de prijs die betaald werd voor het Product of op de ontbinding van de overeenkomst.

De KLANT heeft geen recht op reparatie, vervanging, prijsvermindering of beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot een gebrekkig bevonden Product indien het Product is gerepareerd of gewijzigd door een andere persoon dan de fabrikant, Beta of een andere bevoegde persoon en/of indien het gebrek aan overeenstemming van het Product later dan twee jaar na de levering ervan wordt aangetoond en/of de gebreken (geheel of gedeeltelijk) te wijten zijn aan verkeerd gebruik, onjuiste opslag of verkeerd gebruik of onjuist onderhoud of onjuiste installatie.

Beta garandeert niet de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor de verkochte producten. Als het reserveonderdeel niet beschikbaar is of reparatie buitensporig duur is, zal het product dat onder de garantie valt worden vervangen of terugbetaald als vervanging niet mogelijk is. Als er reparaties buiten de garantie nodig zijn, is het, aangezien de levering van reserveonderdelen op lange termijn niet kan worden gegarandeerd, noodzakelijk om te weten of het product doorlopend opnieuw wordt bevoorraad of beperkt beschikbaar is.

Klachten

Voor eventuele klachten over de specificaties van de Producten, verzending enz., kan de KLANT contact opnemen met Beta via de klantenservice op het volgende e-mailadres: support_dreamyourbeta@beta-tools.com

Arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbanken van de woon- of verblijfplaats van de consument, in overeenstemming met de geldende regelgeving, op voorwaarde dat deze plaats gelegen is op het grondgebied van de Italiaanse Republiek.

Krachtens artikel 14 van Verordening (EU) 524/2013 kan de gebruiker in geval van een geschil een klacht indienen via het ODR-platform van de EU, dat bereikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het ODR-platform vormt een toegangspunt voor de gebruikers die geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstenovereenkomsten buiten de rechtbank om willen beslechten. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar: venditeitalia@beta-tools.com

Overeenkomstig artikel 49, lid 1, letter V van het Italiaanse wetgevingsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (consumentenwetboek) kan de klant gebruik maken van de gezamenlijke bemiddelingsprocedure. De procedure kan worden ingeleid als de consument, na bij het bedrijf een klacht te hebben ingediend, binnen dertig dagen geen antwoord heeft gekregen of een antwoord heeft gekregen dat volgens de consument niet bevredigend is. De klant die besluit gebruik te maken van de gezamenlijke bemiddelingsprocedure moet de aanvraag sturen naar het e-mailadres: conciliazione@consorzionetcomm.it of naar het faxnummer +39 (0)2/87181126. Voor nadere informatie kunt u kijken op:
http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-Paritetica.kl